Zasady Mojego Kontraktu

NILSON sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 16H ("NILSON", "my", "nas", "nasz") umożliwia Ci zawarcie umowy z samym sobą ("Umowa") – podjęcie wyzwania i poprzez sprawdzone i skuteczne narzędzia motywacyjne, osiągnięcie wyznaczonych celów.

Niniejsze Zasady i Polityka prywatności określają reguły korzystania przez Was z Serwisu ("Serwis" - aplikacja www oraz aplikacja mobilna), zawierania Umów oraz nasze praktyki dotyczące danych osobowych zbieranych od użytkowników Serwisu. Udostępniamy je Wam na stronie internetowej w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez ich wydrukowanie lub pobranie.

Data wejścia w życie: 15 października 2015 roku.

Zakładając u nas konto, zostaniesz poproszony o zaakceptowanie niniejszych Zasad oraz Polityki prywatności. Zapoznaj się z Zasadami i nie korzystaj z Serwisu, jeżeli ich nie akceptujesz. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Zasad z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych – zostaniesz o tym poinformowany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu nowych reguł na naszej stronie internetowej oraz poprzez wyświetlenie informacji o zmianie, widocznej po zalogowaniu się do Serwisu. Zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia udostępnienia jednolitego tekstu nowych Zasad w Serwisie i co ważne, nie będzie ona dotyczyła Umów które już zawarliście. Jeżeli zostaniemy zmuszeni do zmiany reguł dotyczących Umów już zawartych, wówczas będziesz mógł się wycofać z Umowy, bez konsekwencji, w terminie 14 dni od daty wprowadzenia nowych Zasad.

Zapoznaj się z nową wersją Zasad i jeżeli akceptujesz zmiany, korzystaj w dalszym ciągu z naszych usług oferowanych w Serwisie, w przeciwnym wypadku zaprzestań użytkowania Serwisu – możesz również żądać usunięcia Twojego konta w Serwisie, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Administrator Serwisu

Administratorem Serwisu oraz właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich materiałów i informacji zamieszczonych w Serwisie jest NILSON sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 16H.

Umowa, czyli "Ulysses Pact"

Umożliwiamy Ci zawarcie Umowy, której celem jest zmotywowanie Cię do wytrwania w Twoich postanowieniach. Lata rygorystycznych badań naukowych prowadzonych przez naukowców dowiodły, że stosowanie zobowiązań kontraktowych, daje trzykrotnie więcej szans na sukces! I to ma sens. Depozytowa umowa z samym sobą, powoduje, że wycofanie się tej obietnicy staje się dużo trudniejsze.

Zasady są proste. Wpłacasz na wskazane przez nas konto umówioną kwotę, ustalasz swój cel oraz czas, w jakim zamierzasz ten cel osiągnąć. Systematycznie informujesz nas o swoich postępach, udostępniając zdjęcia dokumentujące Twoje postępy. Ułatwi Ci to wytrwanie w założonych postanowieniach dzięki stałemu monitorowaniu zmian. Jeśli we wskazanym przez Ciebie czasie osiągniesz cel, pieniądze wracają do, Ciebie. Jeśli nie, przepadają na naszą rzecz.

Kluczem do sukcesu jest systematyczność. Pamiętaj, żeby stawiać sobie mierzalne i możliwe do osiągnięcia cele. Nie zgaduj, tylko spójrz realnie na własne możliwości i oceń je w odpowiedni sposób, czy na pewno uda Ci się zrealizować kontrakt?

Wierzymy w Twoją uczciwość, jednak aby pomóc Ci osiągnąć cel, ustanowiliśmy poniższe zasady kontraktu:
 1. Możesz wybrać cel i czas na jego realizację w granicach dostępnych w Serwisie.
 2. Wpłacasz określoną przez Serwis kwotę depozytu, za pomocą dostępnych w Serwisie metod płatności.
 3. Przesyłasz za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie wyraźne zdjęcie dokumentujące Twoją wagę (czyli zdjęcie Twoich stóp kiedy stoisz na wadze, z widocznym pomiarem). Wartość widoczna na zdjęciu, musi być zgodna z wartością podaną przez Ciebie w Serwisie. Musisz podać wartość wpisując w pole pod zdjęciem i przesłać nam ten pierwszy pomiar w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia kontraktu.
 4. Następnie, nie rzadziej niż co 7 dni, prosimy abyś umieszczał w Serwisie kolejne zdjęcie obrazujące Twoje postępy – tj. zdjęcie Twojego pomiaru na wadze, na której widać aktualny stan masy ciała wraz w wpisaną w pole wartością odczytaną ze zdjęcia. Zdjęcia pomogą Ci pozostać w formie – wpisanie samych aktualnych wyników nie wystarczy. Zawsze wymagamy kompletu informacji: zdjęcia na wadze i wpisanej wartości pomiaru.
  Zadbaj o to, aby zdjęcia były wyraźne i odzwierciedlały aktualny stan Twojej wagi.
 5. Pamiętaj, podana przez Ciebie w Serwisie waga każdorazowo musi się zgadzać (z dokładnością do 0.5 kg), z wagą ukazaną na zdjęciu.
 6. Zdjęcia przez cały czas muszą być robione na ta tej samej wadze. Opieramy się na Twojej uczciwości, więc w wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy możliwość wymiany urządzenia mierzącego Twoją masę ciała. Staraj się jednak zawsze ważyć na tym samym urządzeniu – unikniesz kłopotów związanych np. z odmienną kalibracją wag.
 7. Jeśli zrealizujesz cel w wyznaczonym przez siebie terminie, zwrócimy Ci wpłacone pieniądze, zlecenie przelewu Twojej wygranej składamy w terminie 48 godzin od zakończenia kontraktu. Zwrot środków następuje w tej samej formie, w jakiej dokonałeś przelewu na naszą rzecz.
 8. Ostatnie zdjęcie wraz z podaniem wagi w Serwisie powinieneś nam dostarczyć przed upływem okresu na jaki ustaliłeś czas kontraktu (czas liczymy skrupulatnie, co do sekundy), koniecznie przed jego zakończeniem.
 9. Bierzemy pod uwagę jedynie początkowy i końcowy wynik Twoich starań. Wiemy, że organizm lubi płatać figle, w związku z tym dopuszczamy różnicę pomiędzy zaplanowaną utratą kilogramów, a osiągniętym celem w wysokości 10%.

Pamiętaj, że wartość wagi widniejąca na zdjęciu i podana w Serwisie muszą być zgodne (z tolerancją do 0.5 kg). Jeśli wpisana przez Ciebie wartość nie będzie zgodna z tą widniejącą na zdjęciu, wówczas wiążąca będzie waga widniejąca na zdjęciu. Jeśli nie uda nam się jej odczytać, Twoje zdjęcie nie zostanie uznane.

Wiemy, że czasami choroba lub kontuzja dopada w najmniej oczekiwanym momencie. W takim wypadku prosimy, abyś się z nami skontaktował, a my postaramy się wyjść Tobie naprzeciw i po potwierdzeniu choroby czy kontuzji – zezwolimy na rozwiązanie Umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Zgodnie z naszym Zasadami, możesz w każdej chwili usunąć konto z serwisu, w takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu, a wpłacone pieniądze przepadną.

Tracisz depozyt jeżeli:

 1. Spóźnisz się o 7 lub więcej dni z przesłaniem nam wyraźnego zdjęcia dokumentującego Twoją aktualną wagę. Pamiętaj, zdjęcia musisz nam przesyłać regularnie, nie rzadziej niż co 7 dni od czasu przesłania poprzedniego zdjęcia.
 2. Najpóźniej w dniu upływu terminu kontraktu, nie prześlesz nam zdjęcia (i nie podasz w Serwisie wagi), które będzie wskazywało, że osiągnąłeś zakładany cel (dopuszczamy różnicę pomiędzy zaplanowaną utratą kilogramów a osiągniętym celem w wysokości 10%).

Zdjęcia dodawane tego samego dnia są nadpisywane, czyli ostatnie zdjęcie dodane danego dnia, będzie zdjęciem, które zostaje umieszczone w historii postępów. Błędne zdjęcia można usunąć i dodać ponownie poprawne. Czynność ta musi być zrobiona tego samego dnia. W dzień następny usunięcie zdjęcia i edytowanie wartości wagi nie jest już możliwe.

Nowe pomiary i nowe zdjęcia możesz dodawać codziennie. Nasze założenie i Twoja mobilizacja to postanowienie dodania jednego zdjęcia raz w tygodniu. Jeśli chcesz, potrzebujesz dokładniejszej historii, dodawaj je częściej.

Pamiętaj, Umowy, których zawarcie umożliwiamy, nie są zakładami wzajemnymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015.612).

Sposób i termin zapłaty

Zawarcie Umowy wymaga dokonania wpłaty określonej w Serwisie kwoty, za pomocą dostępnych w Serwisie metod płatności. Gdy osiągniesz cel zwrócimy Ci tę samą kwotę, w tej samej formie, w jakiej dokonałeś przelewu na naszą rzecz, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia Umowy.

Polityka prywatności

Ze szczególną uwagą dbamy i chronimy Twoją prywatność – jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapoznaj się z poniższą Polityką prywatności.

Podstawowe informacje o korzystaniu z Serwisu

Możesz zarejestrować się w Serwisie i zawierać Umowy, jeżeli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych (jesteś pełnoletni). Jeżeli jesteś osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, możesz zarejestrować się w Serwisie dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.

W celu korzystania z Serwisu i zawierania Umów zostaniesz poproszony o zarejestrowanie się w Serwisie poprzez utworzenie osobistego konta, do czego konieczne będzie zarejestrowanie się w Serwisie poprzez konto w jednym z serwisów społecznościowych, a także zaakceptowanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych i zgody na treść niniejszych Zasad.

Korzystając z Serwisu, powinieneś przestrzegać niniejszych Zasad oraz przepisów prawa. Nie odpowiadamy za spowodowane przez Ciebie szkody wynikłe z niezgodnego z prawem korzystania z Serwisu.

Prawa własności intelektualnej

Oświadczasz, że jesteś świadomy, że wszelkie prawa do Serwisu w szczególności prawa własności intelektualnej do nazwy, znaków towarowych, domeny, formy, grafiki, artykułów, zdjęć, wynalazków itp. należą do NILSON bądź jego partnerów oraz zobowiązujesz się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem oraz z niniejszymi Zasadami.

Odstąpienie od Umowy

Masz prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jego zawarcia. Przesyłając nam swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: NILSON sp. z o. o., ul. Fabryczna 16H, 53‑609 Wrocław. W takim przypadku zwrócimy Ci wpłacone pieniądze. Oświadczenie może zostać złożone także na wzorze formularza odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać na adres: NILSON sp. z o. o., ul. Fabryczna 16H, 53‑609 Wrocław, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia reklamacji. Reklamacje zostaną przez nas rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Przesłane informacje

Zakazane jest dostarczanie, przesyłanie, przekazywanie przez użytkownika Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli dowiedziałeś się o jakimkolwiek bezprawnym działaniu innego użytkownika powinieneś nas niezwłocznie o tym poinformować wysyłając emaila na adres:

NILSON ma prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi oraz innych treści umieszczonych w Serwisie, które naruszają postanowienia Zasad, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje bądź mogą godzić w nasze dobre imię, bądź narażać nas na odpowiedzialność.

Wszelkie przesłane przez Użytkowników zgodnie z prawem informacje zobowiązujemy się chronić w możliwie najszerszym zakresie.

W przypadku naruszenia powyższych postanowień NILSON będzie uprawniony do zablokowania bądź usunięcia Twojego konta w Serwisie.

Jeśli będziemy zmuszeni usunąć Twoje konto, będzie to jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy i utratą wpłaconych pieniędzy.

Serwis

NILSON zobowiązuje się do zapewnienia należytej jakości funkcjonowania Serwisu, jednakże w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, nie ponosimy odpowiedzialności za występujące zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub przeciążeniem Serwisu, nawet w przypadku, gdy spowodowałyby one utratę danych użytkowników, chyba że powyższe działania były podjęte z naszej winy umyślnej.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, NILSON nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, która wynika z dokonywania zmian i ulepszeń oraz z okoliczności niezależnych od nas. W miarę możliwości będziemy z wyprzedzeniem informować o planowanych przerwach technicznych w funkcjonowaniu Serwisu.

NILSON oświadcza, iż dołoży należytej staranności w zabezpieczeniu Serwisu przed niezgodnym z prawem dostępem osób trzecich, jednak w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany i niezgodny z prawem dostęp osób trzecich do Serwisu i uzyskanie przez nie w sposób nielegalny jakichkolwiek danych.

NILSON w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie swoich zobowiązań przez operatora płatności.

NILSON w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem Serwisu niezgodnie z przepisami prawa, Zasadami, Polityką prywatności czy innymi postanowieniami.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis są następujące:
 1. Dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
 2. Przeglądarka internetowa; (w przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer, wymagana jest wersja 10 lub wyższa)
  lub
  Aplikacja mobilna z systemem Android (od wersji 4.4) lub iOS (od wersji 7.0)

Nie gwarantujemy, że Witryna będzie kompatybilna z każdym sprzętem i oprogramowaniem, którego używasz.

Zaprzestanie korzystania z Serwisu

W każdej chwili możesz zaprzestać korzystania z Serwisu wysyłając, na adres siedziby NILSON, tj. ul. Fabryczna 16H, 53‑609 Wrocław, pisemny wniosek o usunięcie konta, w którym zażądasz usunięcia swojego konta w Serwisie, podając swoje dane osobowe. Wysłanie wniosku o usunięcie konta powinno być potwierdzone poprzez wysłanie z adresu email przypisanego do Twojego konta w Serwisie na adres email: powiadomienia o wysłaniu wniosku o usunięcie konta w formie pisemnej. Po otrzymaniu pisemnego wniosku oraz powiadomienia emailowego Twoje konto w Serwisie zostanie usunięte. Radzimy jednak rozważyć podjęcie takiej decyzji – usunięcie konta skutkuje przedwczesnym rozwiązaniem Umowy i utratą wpłaconych pieniędzy.

NILSON może zablokować korzystanie przez Ciebie z Serwisu, w szczególności w przypadku naruszenia niniejszych Zasad, bądź obowiązujących przepisów prawa. Usunięcie konta skutkuje zniszczeniem treści powiązanych z kontem.

Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawodawstwem. Zachęcamy jednocześnie do podjęcia próby ugodowego zażegnania sporu przed wystąpieniem z powództwem.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z niniejszymi Zasadami prosimy o kontakt na email: .